ЖАҢАЛЫҚТАН! NAVAT food қосымшасы салықтар желісінен тапсырыстарды ордер беруді ұсынады.
Пікірлер мен ұсыныстар
Сіз өзіңізді қызықтыратын кез келген ақпаратты телефон немесе e-mail арқылы, сондай ақ кері байланыс үлгісін толтыру арқылы ала аласыз.
«Чайхана Нават Мирас» ЖШС, БСН 220640039884, Заңды мекенжайы: Қазақстан, Алматы қаласы, Бостандық ауданы, Мирас шағынауданы, 2/29 үй, пошта индексі 050000, «Қазақстан Халық Банкі» АҚ банкі, БСК HSBKKZKX, ЖСК KZ58601A861005763081